REGULAMIN

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: www.kamykimoniki.pl, ul. Wiewiórcza 7F, 15-535 Białystok.

Sprzedającym jest firma Nature Design Norbert Kazuk z siedzibą w Białymstoku (15-535) przy ul. Wiewiórczej 7F, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku pod numerem 90413, NIP 542-266-87-11, REGON 052221775 zwana także zamiennie „Usługodawcą lub Sprzedawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

• korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@kamykimoniki.pl

• pod numerem telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): 515 640 993

 

Art. 1 Definicje

1) Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną

2) Klient (Kupujący) – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

3) Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

4) Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5) Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

6) Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

7) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

8) Sklep – sklep internetowy serwis internetowy dostępny pod adresem  www.kamykimoniki.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

9) Strona – Usługodawca i Klient.

10) Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem  www.kamykimoniki.pl.

11) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na złożeniu przez Kupującego Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

12) Konto Klienta – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

13) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające co najmniej rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

14) Zamówienie indywidualne – oświadczenie woli Klienta określające co najmniej rodzaj i ilość Produktów – według specyfikacji przekazanej przez konsumenta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

 

Art. 2 Zasady ogólne

1) Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2) Sklep internetowy  www.kamykimoniki.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3) Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.kamykimoniki.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

Art. 3 Składanie zamówień

1) Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.kamykimoniki.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2) Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są wolne od wad.

3) Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

4) Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dni, w którym zamówienie zostało złożone. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.

5) Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

6) W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

7) Usługodawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wypełnienie interaktywnego formularza Zamówienia (dodanie wybranego Towaru poprzez ikonę „Dodaj do koszyka”, wykonanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane na stronie komunikaty i informacje, aż do kliknięcia przycisku „potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”).

8) Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

9) W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

10) Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dane na stronie są szyfrowane i zabezpieczone.

11) Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

12) Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności PayU,  lub wyborem opcji „za pobraniem”.

 

Art. 4 Koszty i termin wysyłki

1) Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2) Towar jest dostarczany za pomocą Poczty Polskiej, firmy kurierskiej DPD lub Paczkomatem.

3) Przesyłka dostarczona jest w ciągu 2-3 dni roboczych od momentu wysłania. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4) Informacja o kosztach dostawy znajduje się w formularzu składania zamówienia i jest widoczna w momencie finalizacji Zamówienia. Ma ona charakter wiążący od momentu złożenia zamówienia.

5) Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w zakładce „Wysyłka”. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju produktu, transportu oraz sposobu płatności.

Koszt przesyłki za pobraniem wynosi: 19 zł brutto dla przesyłki Inpost lub DPD.

Wysyłka po przedpłacie kurierem DPD 14zł brutto.

Wysyłka po przedpłacie do Paczkomatu Inpost 9zł brutto.

Wysyłka po przedpłacie Paczką Poleconą Poczty Polskiej 17zł brutto.

 

Art. 5 Płatności i odbiór towaru

1) Do każdego sprzedanego Towaru wystawiana jest faktura Vat lub paragon. Jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę Vat do zakupu zobowiązany jest do poinformowania o tym Sprzedawcę, przy składaniu zamówienia. Od 1 stycznia 2020 roku nie wystawiamy faktury VAT od wcześniej wystawionych paragonów Kupującym.  

2) Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto bankowe sklepu w polskich złotych ( PL 41 1160 2202 0000 0003 6509 6717) lub za pośrednictwem płatności elektronicznych PayU.

3) W  przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

4) Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.

5) Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

6) Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 §2 Kodeksu Cywilnego). W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.

 

Art. 6 Rękojmia i gwarancja

1) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

2) Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

3) Reklamacja może być złożona poprzez stronę Sklepu, tj. formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt” lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

4) Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.

5) Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

6) Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

7) Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy.

8) W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym.

 

Art. 7 Procedura reklamacji

1) Uprawnienie do złożenia reklamacji w zakresie korzystania ze Sklepu przysługuje Kupującemu w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu – reklamacja może być złożona poprzez formularz kontaktowy, pocztę e-mail info@kamykimoniki.pl lub tradycyjną pocztą na adres Usługodawcy.

2) W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji w zakresie korzystania ze Sklepu Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym.

3) Reklamacja w zakresie korzystania ze sklepu zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej złożenia.

4) W reklamacji w zakresie korzystania ze Sklepu Kupujący powinien podać swoje dane kontaktowe, dokładnie opisać przyczyny reklamacji oraz zgłosić żądania wobec Usługodawcy.

5) Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

• żądać wymiany Towaru na wolny od wad;

• żądać usunięcia wady;

• złożyć oświadczenie odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

 

Art. 8 Odstąpienie od umowy

1) Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy info@kamykimoniki.pl bądź adres korespondencyjny Nature Design Norbert Kazuk, 15-535 Białystok ul. Wiewiórcza 7F, Sprzedawcy.

2) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu.

3) W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

4) Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5) Indywidualne zamówienie nie podlega zwrotowi. Konsument nie może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku, gdy określił indywidualne cechy Towaru, a Sprzedawca zgodnie z konsumenta wytycznymi wytworzył i dostarczył taki Towar ( źródło: Art. 38 ustawy o prawach konsumenta ).

 

Obowiązki Konsumenta

1) Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.

2) Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

3) Kupujący może dołączyć dowód zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

Obowiązki Sprzedawcy

1) Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia oraz zwrotu Towarów.

2) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

Art. 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1) Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2) Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3) Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych.

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.

5) Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

6) Współpracujemy z RatingCaptain, narzędziem służącym do badania satysfakcji naszych klientów ze świadczonych przez nas usług/sprzedawanych produktów. W ramach współpracy będziemy prosili Cię o wypełnienie ankiety lub wystawienie nam lub naszym produktom/usługom recenzji. Dodatkowo narzędzie RatingCaptain przetwarza dane dotyczące Twojej aktywności w naszym serwisie (odwiedzane podstrony, czas wizyty w danym miejscu, kliknięcia, sposób korzystania z usług/oglądane produkty), informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację. Zawarliśmy z RatingCaptain stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zaznaczamy, że Twoje dane nie będą profilowane przy wykorzystaniu narzędzia RatingCaptain. Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy info@kamykimoniki.pl.

 

Art. 10 Pozostałe prawa i obowiązki

1) Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze sklepu) jest zawierana na czas nieokreślony.

2) Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.

3) Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta Klienta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

4) Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

5) Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.

 

Art. 11 Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

1) Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:

• przedstawienie oferty Sklepu,

• możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,

• możliwość korzystania z Konta Klienta,

2) Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-2 powyżej nie wymaga Rejestracji.

3) Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 3 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.

4) Do korzystania ze Sklepu zalecane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

5) Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:

• system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,

• skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

• zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

• aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

 

Art. 12 RODO

W związku z wejściem 25 maja 2018 roku w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – „RODO”) oraz obowiązkiem informacyjnym, jaki wynika z tych przepisów, chcielibyśmy poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie. Są one należycie zabezpieczone i chronione.

 

Art. 13 Postanowienia końcowe

1) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2) Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.

3) Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

4) Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5) Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

6) Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

7) Data opublikowania regulaminu  10.04.2017r.

8) Aktualizacja regulaminu 04.01.2020r.

9) Aktualizacja regulaminu 01.11.2020r.

10) Aktualizacja regulaminu 15.11.2021r. zmiany kosztów dostawy.

 

Formularz zwrotu

Formularz-odstapienia-od-umowy